CALCIUM & SALT CLEANER Druskos ir kalkių valiklis

CALCIUM & SALT CLEANER Druskos ir kalkių valiklis

Druskos ir kalkių valiklis

Vidaus ir lauko naudojimui:

  • mineralinės kilmės paviršiams (plytos, betonas, gipsas ir tt.).
  • natūralaus akmens paviršiams (išskyrus kalkakmenį ir marmurą).
  • keraminių plytelių paviršiams.
  • nerūdijančio plieno paviršiams (santechnikos įrangai).
  • efektyviai nuvalo paviršius nuo išsiskiriančios druskos, kalcio nešvarumų, rudžių. 
  • pašalina tirpią ir netirpią karbonato, sulfato ir kalkakmenio taršą.
  • džiūvimo metu nepalieka žymių ir dėmių.
  • netrukdo tolesniam paviršiaus apdorojimui.

 


Koncentruotas rūgštinis ploviklis fasadų valymui iš: natūralaus ir dirbtinio akmens, plytų, trinkelių, plytelių, betoninių pamatų, keramikos, stiklo ir tt. Pašalina skiedinio likučius, cemento ir kalkių dulkes ir kitus karbonato, sulfato ir kalkių tipo nešvarumus. DĖMESIO! Nenaudoti ant paviršių, kurie yra jautrūs rūgštims (akriliniai, emaliuoti, blizgus, nikeliuoti, marmuro paviršiai ir tt).

Pirmiausia patikrinti valiklio poveikį ant nedidelio ir nematomo ploto. Norint pašalinti lengvus nešvarumus (kalkių nuosėdas), iš anksto skiedžiama vandeniu (1 litras valiklio 1-2 litrai vandens).

Valant nešvarumus nuo keraminių plytelių, užtepti valiklį teptuku, voleliu arba sudrėkintu audiniu. Po 1-2 valandų nuplauti apdorotą paviršių vandeniu. 

Visiems kitiems paviršiams, kurie nebijo rūgščių, užtepti valiklio ant sauso paviršiaus purkštuko, volelio, šepečio, kempinės pagalba, priklausomai nuo paviršiaus. Palikti, vidutiniškai 15-20 minučių, kad valiklis pradėtų veikti. Nuplauti paviršių stipria vandens srove, paskirstant vandenį šepečiu. Palikti, kad išdžiūtų. Jei reikia, pakartoti.

Po paviršiaus valymo ir džiovinimo, rekomenduojama apdoroti paviršių BRICK MASONRY & FACADE SEALER, siekiant apsaugoti mineralinius paviršius nuo drėgmės, mažinti vandens absorbciją ir išvengti pakartotino druskos išsiskyrimo ir kitų nešvarumų atsiradimo.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

Sandėliavimo, galiojimo laikas: 24 mėn.

Pakuotės: 1l, 5l.

Laikymo sąlygos, darbo sauga: LAIKYKITE UŽDARYTĄ, VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. Nudegina. Dirgina kvėpavimo takus. Patekus į akis, nedelsdami gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Saugokite augalus ir laikykite gyvunus atokiau nuo valiklio darbo metu.

Išsami informacija apie gaminį bei saugos duomenų lapai www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69309

PAVOJINGA

 

Pavojingumo frazės:H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338  PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

Sudėtis: druskos rūgštis; fosforo rūgštis; < 5% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.