OIL & GREASE CLEANER Tepalo dėmių valiklis

OIL & GREASE CLEANER Tepalo dėmių valiklis

Tepalo dėmių valiklis

Privalumai:

  • Nėra rūgšties, gyvsidabrio junginių, sunkiųjų metalų ir kitų kenksmingų priemaišų.
  • Daugiafunkcinis naudojimas įvairiose srityse.
  • Neturi kvapo. Be rūgšties. Be chloro.
  • Pašalina nešvarumus nuo variklio dyzelinio tepalo ir mazuto.
  • Seniems, stipriai įsigėrusiems nešvarumams.
  • Trinkelėms, plytelėms,  betoniniams pagrindams ir tt.
 

Specialus šarminis valiklis, skirtas valyti trinkelėms, plytelėms, betoniniams pagrindams nuo aliejaus, riebalų, hidraulinių skysčių, maisto riebalų ir kitų naftos pagrindu pagamintų medžiagų nešvarumų. Valiklis chemiškai suskaido tepalo ir riebalinius nešvarumus, kurie vėliau lengvai pašalinami šepečiu. Efektyviai ir greitai nuvalo paviršius. 

Pirmiausia patikrinti valiklio poveikį ant nedidelio ir nematomo ploto. Užpurkšti produktą arba užtepti (kempine, voleliu, šepečiu ir tt) ant užteptų paviršių ir palikti maždaug 20-30 minučių. Nuvalyti kietu šepečiu ir po valymo, gausiai nuplauti vandeniu. Jei reikia, pakartoti veiksmą.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

Sandėliavimo, galiojimo laikas: 24 mėn.

Pakuotės: 1l, 5l.

Laikymo sąlygos, darbo sauga: LAIKYKITE UŽDARYTĄ, VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. Nudegina. Dirgina kvėpavimo takus. Patekus į akis, nedelsdami gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Saugokite augalus ir laikykite gyvunus atokiau nuo valiklio darbo metu.

Išsami informacija apie gaminį bei saugos duomenų lapai www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 6930

PAVOJINGA

 

Pavojingumo frazės:H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Atsargumo frazės:P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.P305+P351+P338  PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.Sudėtis: < 30%tetrakalio difosfatas; kalio hidroksidas; < 5% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.