PAVING & PATIO CLEANER Grindinio, trinkelių ploviklis

PAVING & PATIO CLEANER Grindinio, trinkelių ploviklis

Grindinio, trinkelių ploviklis

Tai greito veikimo rūgštinis valymo ir priežiūros valiklis skirtas grindinio  trinkelėms ir  kitiems paviršiams pagamintiems iš betono, plytelių ir akmens. Ji turi valymo savybių, atgaivina ir gražina natūralią spalvą. Puikiai tinka valyti automobilių stovėjimo aikštelės, garažus, privažiavimus, šaligatvius. Ploviklis, skirtas grindinio trinkelių valymui nuo apnašų, dumblių, automobilinio kuro ar kitų dėmių.

 


Pirmiausia patikrinti valiklio poveikį ant nedidelio ir nematomo ploto. Prieš darbo pradžią gerai išvalykite paviršių nuo dulkių, šiukšlių, smėlio, žemės ir pan. Paskirstyti preparatą ant sudrėkinto paviršiaus ir 5-10 minučių palaukti, tada išvalyti su šepečių arba šiurkščia kempine. Po valymo gausiai nuplauti vandeniu ir leisti išdžiūti. Jei reikia, pakartoti. Vidaus patalpų ir lauko paviršių naudojimui. Valomas paviršius turėtų būti nuo + 5 ° C iki + 25 ° C. 1 litras paruošto preparato leidžia išvalyti iki 10 m² ploto. Priklausomai nuo nešvarumo lygio ir valymo būdo. Laikyti ir transportuoti sausoje ir tamsioje vietoje originaliose, sandariai uždarytuose pakuotėse.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

Sandėliavimo, galiojimo laikas: 24 mėn.

Pakuotės: 1l, 5l.

Laikymo sąlygos, darbo sauga: LAIKYKITE UŽDARYTĄ, VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. Nudegina. Dirgina kvėpavimo takus. Patekus į akis, nedelsdami gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Saugokite augalus ir laikykite gyvunus atokiau nuo valiklio darbo metu.

Išsami informacija apie gaminį bei saugos duomenų lapai www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69309

PAVOJINGA

 

Pavojingumo frazės: H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.Atsargumo frazės:P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.P305+P351+P338  PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. Sudėtis: druskos rūgštis; fosforo rūgštis; < 5% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.