PAVING, STONE & CONCRETE SEALER Grindinio trinkelių, betono pagrindų bei natūralaus akmens impregnantas

PAVING, STONE & CONCRETE SEALER Grindinio trinkelių, betono pagrindų bei natūralaus akmens impregnantas

Grindinio trinkelių, betono pagrindų bei natūralaus akmens impregnantas.

  • Atstumia vandenį bei nešvarumus
  • Prailgina trinkelių gyvavimo laiką
  • Atgaivina ir pagerina trinkelių išvaizdą – jų spalva pasidaro sodresnė 
  • Padidina atsparumą trinčiai
  • Apsaugo nuo druskų išsiskyrimo, pelėsių ir samanų atsiradimo

 


Naudojamas kaip vandenį atstumiantis  impregnantas betonui, grindinio trinkelėms, natūraliam akmeniui, kalkakmeniui, marmurui. Skirtas terasoms, grindinio trinkelėms, laiptams, balkonams,  betono konstrukcijoms. Apsaugo nuo vandens, chloridų, ledą tirpdančių druskų ir šarmų poveikio nešvarumų, naujų samanų, dumblių ir grybelių susidarymo, taip pat saugo paviršių nuo įtrukimų bei plyšių, atsirandančio dėl šalčio. Impregnantas stipriai sumažina paviršiaus įgeriamumą vandeniui, bet neužkemša porų ir kapiliarų, todėl pagrindas išlieka laidus vandens garams. Apsaugo paviršių nuo lietaus ir sniego poveikio ir suteikia paviršiui sodresnę matinę spalvą.

 

Paviršiaus paruošimas impregnavimui

Prieš impregnuojant paviršių būtina nuplauti vandeniu, o esant stipriems nešvarumams mechaniniu būdų nuvalyti šepečiu. Jeigu paviršiuje atsirado druskos dėmių, pelėsio ar atsirado sąmanos – būtina papildomai atitinkamomis priemonėmis išvalyti paviršių.

Prieš naudodami įsitikinkite, kad paviršius švarus ir sausas bei atlikite bandymą, kad įsitikintumėte dėl produkto sąlyčio su paviršiumi. Priemonė gali būti dengiama naudojant teptuką, volelį arba purškiant. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Betonas turi būti nemažiau kaip dviejų- keturių savaičių senumo. Galima impregnuoti tik tokį betoną, kurio paviršius tolygiai sausas be patamsėjusių drėgmės plotų. Didelius plotus impregnuoti galima purškiant  žemo slėgio beoriu purkštuvu. Po užpurškimo galima impregnantą tolygiai paskirstyti voleliu. Denkite  dviem sluoksniais, tolygiai paskirstant impregnantą ant betono paviršiaus. Antrasis sluoksnis dengiamas, kol pirmasis dar drėgnas. Du sluoksniai reikalingi tam, kad būtų užtikrintas tolygus betono padengimas. Impregnuojant paviršiaus temperatūra turi būti 3ºС aukštesne už rasos tašką. Impregnuotas paviršius išdžiūna po 1-2 valandų esant +20ºС. Pėsčiųjų eismą galima atnaujinti po 12 valandų, kelių eismą - po 24 valandų. 

 

Sąnaudos: 1L/ 3-6 m2 paviršiaus.

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

Sandėliavimo, galiojimo laikas: 24 mėn.

Pakuotės: 1l, 5l.

Laikymo sąlygos, darbo sauga: LAIKYKITE UŽDARYTĄ, VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. Patekus į akis, nedelsdami gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Saugokite augalus ir laikykite gyvunus atokiau darbo metu.

Išsami informacija apie gaminį bei saugos duomenų lapai www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69309

 

Atsargumo frazės:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338  PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. EUH208: Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 2-Metil-2H-izotiazol-3-onas; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas. Sudėtis: polisiloksanai.