REMONT CLEANER Statybinių skiedinių valiklis

REMONT CLEANER Statybinių skiedinių valiklis

Vidaus patalpų ir lauko paviršiams:

 • Mineraliniams paviršiams (plytų, betono, gipso ir kt.)
 • Natūraliems akmenims (išskyrus kalkakmenį ir marmurą)
 • Efektyviai valo druskos dėmes nuo užterštų paviršių 
 • Pašalina tirpius ir vandenyje netirpius karbonato, sulfato ir kalkių tipus
 • Džiūnant nepalieka žymių ir dėmių
 • Netrukdo tolesniam paviršiaus apdorojimui dažančiomis medžiagomis (dažais ir lakais)
 • Efektyviai nuvalo nedidelius rūdžių pėdsakus nuo paviršiaus, kurie yra matomi sujungimuose, siūlėse, sunkiai pasiekiamose vietose.
 • Pašalina nešvarumus nuo plytelių mozaikos
 • Puikiai susiduria su cemento likučiais ir kalkių pėdsakais ant keraminių plytelių.
 • Efektyviai susidoroja su tokiais išblukimo pėdsakais, kaip salietrų ir kalkių dėmės tarp skirtingų medžiagų.

Statybinių skiedinių valiklis
Koncentruotas rūgštinis valiklis, efektyviai pašalinantis likučius nuo cemento , plytų (cemento) skiedinio, plytelių glaisto ir kitų karbonatų , sulfatų ir kalkakmenių kilmės nešvarumų iš natūralaus ir dirbtinio akmens, mūro, keramikos, trinkelių, plytelių, betono pagrindų, stiklo ir kt. Valiklis veikia greitai, jį lengva naudoti, nepakeičia pagrindinių natūralaus akmens, betono ar plytų medžiagų savybių. Nekeičia dažyto betono spalvos.

 

Valiklis skirtas valyti teigiamoje temperatūroje nuo + 5 ° C iki + 30 ° С. Prieš nuplaunant valiklis paliekamas kelioms minutės ant nešvarumų. Tai būtina veiksmingam valiklio poveikiui. Vidutinis valiklio veikimo laikas yra maždaug 5 minutės. Jis gali būti sutrumpintas pašalinant lengvus nešvarumus.

 • Prieš pradedant valymą, apsaugokite paviršius nuo rūgšties pažeidimų. Jei apdorojami sugeriantys paviršiai, jos pirmą sudrėkinamos vandeniu.
 • Valikli užtepti teptuku arba šepečiu ant valomo paviršiaus
 • Palikti 5 minutėms, kad medžiaga paveiktų užterštumus.
 • Nuplauti valiklį ir atsiradusias nuosėdas. Dėl patogumo, naudokite abrazyvinę kempinę arba šepetį. Jei pirmą kartą nepavyko išvalyti, pakartokite procedūrą.
 • Valant druskos dėmes, praskiesti valiklį vandeniu 1:4 (1 dalis valiklio ir 4 dalys vandens) ir valykite pagal instrukciją.

Yra apribojimų keraminėms plytelėms. Medžiaga negali būti naudojama medžiagoms, neatsparioms rūgštims. Todėl pirmiausia patikrinti valiklio poveikį ant nedidelio ir nematomo ploto. Jis taip pat gali pažeisti kalkakmenio ir marmuro paviršių. Tinkamai naudojant ir laikantis instrukcijų, valiklis nepažeidžia tarpinių siūlių užpildo ir apdorojamo paviršiaus.

 

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos

Laikyti sausoje vietoje, uždaroje pakuotėje, saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo / transportavimo temperatūra +5 ºC+30 ºC.

 

Sandėliavimo, galiojimo laikas: 24 mėn.

 

Pakuotės: 1l, 5l.

 

Laikymo sąlygos, darbo sauga: LAIKYKITE UŽDARYTĄ, VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE. Nudegina. Dirgina kvėpavimo takus. Patekus į akis, nedelsdami gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Saugokite augalus ir laikykite gyvunus atokiau nuo valiklio darbo metu.

Išsami informacija apie gaminį bei saugos duomenų lapai www.stimelit.eu

Atsiradus neaiškumams, kreiptis į STIMELIT atstovus, Info@stimelit.lt arba INFOLINIJA +370 691 69309

 

PAVOJINGA

 

Pavojingumo frazės: H290 Gali ėsdinti metalus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.Atsargumo frazės:P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.P305+P351+P338  PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.Sudėtis: druskos rūgštis; fosforo rūgštis; < 5% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.