CALCIUM & SALT CLEANER Sāls un kaļķu tīrīšanas līdzeklis

CALCIUM & SALT CLEANER Sāls un kaļķu tīrīšanas līdzeklis

Sāls un kaļķu tīrīšanas līdzeklis

Lietošanai telpās un ārā:

  • minerālu izcelsmes virsmām (ķieģeļi, betons, ģipsis utt.);
  • dabīgā akmens virsmām (izņemot kaļķakmeni un marmoru);
  • keramikas flīžu virsmām;
  • nerūsējošā tērauda virsmām (santehnikai);
  • efektīvi notīra virsmas no sāls, kalcija netīrumiem, rūsas; 
  • notīra šķīstošo un nešķīstošo karbonātu, sulfātu un kaļķakmens piesārņojumu;
  • žūstot nerada paliekas un traipus;
  • netraucē turpmāku virsmas apstrādi.

 


Koncentrēts skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis fasādēm no dabīgā un mākslīgā akmens, ķieģeļiem, bruģa plāksnēm, betona pamatiem, keramikas, stikla utt. Notīra javas pārpalikumus, cementa un kaļķu putekļus un citus karbonātu, sulfātu un kaļķu radītus netīrumus. UZMANĪBU! Nelietot uz virsmām, kas nav izturīgas pret skābi (akrila, emaljētas, spīdīgas, niķelētas, marmora virsmas utt.).

Vispirms pārbaudīt tīrīšanas līdzekļa iedarbību uz neliela laukuma neredzamā vietā. Lai notīrītu nelielus netīrumus (kaļķu nosēdumus), jāatšķaida ar ūdeni (uz litru tīrīšanas līdzekļa 1–2 litri ūdens).

Tīrot netīrumus no keramikas flīzēm, uzklāt tīrīšanas līdzekli ar otu, rullīti vai samitrinātu auduma gabalu. Pēc 1–2 stundām nomazgāt apstrādāto virsmu ar ūdeni. 

Uz visām pārējām virsmām, kas ir skābes izturīgas, uzklāt tīrīšanas līdzekli uz sausas virsmas ar smidzinātāju, rullīti, suku, sūkli atkarībā no virsmas. Ļaut apmēram 15–20 minūtes iedarboties. Nomazgāt virsmu ar spēcīgu ūdens strūklu, sadalot ūdeni ar suku. Ļaut izžūt. Ja nepieciešams, atkārtot.

Pēc virsmas notīrīšanas un izžāvēšanas ieteicams apstrādāt virsmu ar BRICK MASONRY & FACADE SEALER, lai aizsargātu minerālu virsmas no mitruma, mazinātu ūdens absorbciju un nepieļautu atkārtotu sāls izdalīšanos un citu netīrumu rašanos.

 

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Izraisa apdegumus. Kairina elpceļus. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tīrīšanas līdzekļa tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309.

BĪSTAMS

 

Bīstamības apzīmējumi

H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.Drošības prasību apzīmējumi P101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti.P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.P305+P351+P338 JA IEKĻUVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301+P330+P331 JA NORĪTS: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 JA NONĀCIS SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. Sastāvs: sālsskābe, fosforskābe; < 5% nejonu virsmaktīvās vielas.