OIL & GREASE CLEANER Eļļas traipu tīrīšanas līdzeklis

OIL & GREASE CLEANER Eļļas traipu tīrīšanas līdzeklis

Eļļas traipu tīrīšanas līdzeklis

Priekšrocības

  • Nav skābes, dzīvsudraba savienojumu, smago metālu un citu kaitīgu piemaisījumu
  • Daudzfunkcionāls izmantojums dažādās zonās
  • Bez aromāta. Bez skābes. Bez hlora.
  • Notīra dzinēja dīzeļeļļas un mazuta radītus netīrumus
  • Noturīgiem netīrumiem, kas ir stipri iesūkušies
  • Bruģim, flīzēm, betona pamatam utt.
 
 

Īpašs sārmains tīrīšanas līdzeklis, paredzēts bruģa, flīžu, betona pamata tīrīšanai no eļļas, tauku, hidraulisko šķidrumu, pārtikas tauku un citu uz naftas bāzes ražotu vielu netīrumiem. Tīrīšanas līdzeklis ķīmiski sadala eļļas un tauku netīrumus, kas pēc tam ir viegli notīrāmi ar suku. Notīra virsmas efektīvi un ātri. 

Vispirms pārbaudīt tīrīšanas līdzekļa iedarbību uz neliela laukuma neredzamā vietā. Izsmidzināt vai uzklāt (ar sūkli, rullīti, suku utt.) produktu uz netīrajām virsmām un ļaut apmēram 20–30 minūtes iedarboties. Notīrīt ar cietu suku un pēc tīrīšanas nomazgāt lielā ūdens daudzumā. Ja nepieciešams, darbības atkārtot.

 

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Izraisa apdegumus. Kairina elpceļus. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tīrīšanas līdzekļa tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309.

BĪSTAMS

 

Bīstamības apzīmējumi:H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Drošības prasību apzīmējumiP101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti.P102 Sargāt no bērniem.P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.P305+P351+P338 JA IEKĻUVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301+P330+P331 JA NORĪTS: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 JA NONĀCIS SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.Sastāvs: < 30% tetrakālija difosfāts; kālija hidroksīds; < 5% nejonu virsmaktīvās vielas.