PAVING & PATIO CLEANER Bruģakmeņu, bruģa plākšņu mazgāšanas līdzeklis

PAVING & PATIO CLEANER Bruģakmeņu, bruģa plākšņu mazgāšanas līdzeklis

Bruģakmeņu, bruģa plākšņu mazgāšanas līdzeklis

Ātras iedarbības skābi saturošs mazgāšanas un kopšanas līdzeklis, paredzēts bruģa un citām betona, flīžu un akmens virsmām. Tas tīra, atsvaidzina un atjauno dabisko krāsu. Lieliski piemērots automobiļu stāvlaukumu, garāžu, piebraucamo ceļu, ietvju tīrīšanai. Mazgāšanas līdzeklis ir paredzēts bruģa plākšņu tīrīšanai no nosēdumiem, degvielas un citiem traipiem.

 


Vispirms pārbaudīt tīrīšanas līdzekļa iedarbību uz neliela laukuma neredzamā vietā. Pirms darba sākšanas rūpīgi notīrīt virsmu no putekļiem, atkritumiem, smiltīm, zemes u. tml. Uzklāt preparātu uz samitrinātas virsmas un pēc 5–10 minūtēm notīrīt ar suku vai asu sūkli. Pēc tīrīšanas nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ļaut izžūt. Ja nepieciešams, atkārtot. Lietošanai uz virsmām telpās un ārā. Tīrāmās virsmas temperatūrai ir jābūt no + 5 līdz + 25 °C. Ar litru pagatavota preparāta var notīrīt līdz 10 m² laukumu atkarībā no netīrības pakāpes un tīrīšanas veida. Glabāt sausā un tumšā vietā un transportēt cieši noslēgtos oriģinālajos iepakojumos.

 

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Izraisa apdegumus. Kairina elpceļus. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tīrīšanas līdzekļa tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309.

 

BĪSTAMS

 

Bīstamības apzīmējumi: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Drošības prasību apzīmējumi: P101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus. P305+P351+P338 JA IEKĻUVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301+P330+P331 JA NORĪTS: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. P303+P361+P353 JA NONĀCIS SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. Sastāvs: sālsskābe, fosforskābe; < 5% nejonu virsmaktīvās vielas.

Photo