PAVING, STONE & CONCRETE SEALER Bruģa plākšņu, betona pamatu un dabīgā akmens impregnētājs

PAVING, STONE & CONCRETE SEALER Bruģa plākšņu, betona pamatu un dabīgā akmens impregnētājs

Bruģa plākšņu, betona pamatu un dabīgā akmens impregnētājs

  • Atgrūž ūdeni un netīrumus
  • Paildzina bruģa plākšņu kalpošanas laiku
  • Atsvaidzina un uzlabo plākšņu izskatu – krāsa kļūst piesātinātāka 
  • Palielina izturību pret berzi
  • Aizsargā pret sāls izdalīšanos, pelējuma un sūnu rašanos 

Lietojams kā impregnētājs, kas atgrūž ūdeni, betonam, bruģa plāksnēm, dabīgajam akmenim, kaļķakmenim, marmoram. Paredzēts terasēm, bruģa plāksnēm, kāpnēm, balkoniem, betona konstrukcijām. Aizsargā no ūdens, hlorīdu, ledus kausēšanas sāls un sārmu iedarbības netīrumiem, no jaunu sūnu, aļģu un sēnīšu veidošanās, kā arī aizsargā virsmas pret plīsumiem un plaisām, kas rodas sala dēļ. Impregnētājs ievērojami mazina virsmas ūdens uzsūktspēju, bet nenosprosto poras un kapilārus, tāpēc saglabā ūdens tvaiku caurlaidību. Aizsargā virsmu no lietus un sniega iedarbības un piešķir virsmai piesātinātāku matētu krāsu.

 

Virsmas sagatavošana impregnēšanai

Pirms impregnēšanas virsma ir jānomazgā ar ūdeni, bet liela netīrumu daudzuma gadījumā mehāniski jānotīra ar suku. Ja uz virsmas ir sāls traipi, pelējums vai sūnas, nepieciešams papildus ar attiecīgiem līdzekļiem notīrīt virsmu.

Pirms lietošanas pārliecinieties, ka virsma ir tīra un sausa, un izmēģiniet produktu, lai pārliecinātos, kā tas iedarbojas uz virsmu. Līdzekli var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināt. Virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Betonam jābūt vismaz 2–4 nedēļas vecam. Drīkst impregnēt tikai tādu betonu, kura virsma ir vienmērīgi sausa bez tumšākiem mitruma laukumiem. Lielus laukumus var impregnēt, izsmidzinot ar zema spiediena bezgaisa smidzinātāju. Pēc izsmidzināšanas impregnētāju var vienmērīgi izlīdzināt ar rullīti. Klājiet divās kārtās, vienmērīgi izlīdzinot impregnētāju uz betona virsmas. Otro kārtu var klāt, kamēr pirmā vēl ir mitra. Divas kārtas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu vienmērīgu betona pārklājumu. Impregnēšanas laikā virsmas temperatūrai ir jābūt par 3 ºС augstākai nekā rasas punkts. Impregnētā virsma +20 ºС temperatūrā izžūst pēc 1–2 stundām. Gājēju satiksmi var atjaunot pēc 12 stundām, ceļu satiksmi – pēc 24 stundām. 

 

Patēriņš: 1 l/3–6 m2 virsmas.

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309.

 

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.P305+P351+P338 JA IEKĻVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet, lūdziet mediķu palīdzību. EUH208 Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-onu; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Sastāvs: polisiloksāni.