REMONT CLEANER Būvjavu tīrīšanas līdzeklis

REMONT CLEANER Būvjavu tīrīšanas līdzeklis

Virsmām telpās un ārā:

 • minerālu virsmām (ķieģeļu, betona, ģipša u. c.);
 • dabīgajiem akmeņiem (izņemot kaļķakmeni un marmoru);
 • no piesārņotām virsmām efektīvi notīra sāls traipus; 
 • notīra šķīstošus un ūdenī nešķīstošus karbonāta, sulfāta un kaļķu traipus;
 • žūstot nerada paliekas un traipus;
 • netraucē turpmāku virsmas apstrādi ar krāsošanas materiāliem (krāsām un lakām);
 • efektīvi notīra no virsmas nelielas rūsas paliekas savienojumos, šuvēs, grūti sasniedzamās vietās;
 • notīra netīrumus no flīžu mozaīkas;
 • lieliski notīra cementa pārpalikumus un kaļķu paliekas no keramikas flīzēm;
 • efektīvi tiek galā ar balēšanas pēdām, piemēram, salpetra un kaļķu traipiem starp dažādiem materiāliem.

Koncentrēts skābi saturošs tīrīšanas līdzeklis, efektīvi notīra cementa, ķieģeļu (cementa) javas, flīžu līmes un citu karbonātu, sulfātu un kaļķakmens izcelsmes netīrumus no dabīgā un mākslīgā akmens, mūra, keramikas, bruģa plākšņu, flīžu, betona pamata, stikla u. c. Tīrīšanas līdzeklis darbojas ātri, to ir viegli lietot, tas nemaina galvenās dabīgā akmens, betona vai ķieģeļu materiālu īpašības. Nemaina krāsotā betona krāsu. 

 

Tīrīšanas līdzeklis ir paredzēts tīrīšanai +5 līdz +30 °С temperatūrā. Lai līdzeklis būtu efektīvāks, pirms noskalošanas tam dažas minūtes ļauj iedarboties uz netīrumiem. Tīrīšanas līdzekļa vidējais iedarbības ilgums ir apmēram piecas minūtes. To var saīsināt, tīrot nelielus netīrumus.

 • Pirms tīrīšanas sākšanas aizsargāt virsmas no skābes radītiem bojājumiem. Ja tiek apstrādātas virsmas, kas uzsūc šķidrumu, tās vispirms ir jāsamitrina ar ūdeni.
 • Tīrīšanas līdzekli uz tīrāmās virsmas uzklāt ar otu vai suku.
 • Pagaidīt minūtes, lai materiāls iedarbotos uz netīrumiem.
 • Noskalot ar ūdeni arī radušos nosēdumus. Ērtībai izmantot abrazīvu sūkli vai suku. Ja ar pirmo reizi neizdodas notīrīt, atkārtot procedūru.
 • Tīrot sāls traipus, atšķaidīt tīrīšanas līdzekli ar ūdeni 1:4 (viena daļa tīrīšanas līdzekļa un četras daļas ūdens) un tīrīt saskaņā ar instrukciju.


Ir ierobežojumi keramikas flīzēm. Tīrīšanas līdzekli nedrīkst lietot materiāliem, kas nav izturīgi pret skābēm. Tāpēc vispirms pārbaudiet tīrīšanas līdzekļa iedarbību uz neliela laukuma neredzamā vietā. Tas var bojāt arī kaļķakmens un marmora virsmas. Pareizi lietojot un ievērojot instrukciju, tīrīšanas līdzeklis nebojā šuvju pildījumu un apstrādājamo virsmu.

 

Glabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Glabāt slēgtā iepakojumā sausā vietā, sargāt no sala, tiešiem saules stariem. Glabāšanas/transportēšanas temperatūra +5 līdz +30 ºC.

Glabāšanas, derīguma termiņš: 24 mēn.

Iepakojumi: 1 l, 5 l

Glabāšanas nosacījumi, darba drošība: UZGLABĀT SLĒGTĀ IEPAKOJUMĀ BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Izraisa apdegumus. Kairina elpceļus. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet acis lielā ūdens daudzumā un vērsieties pie ārsta. Ja noticis nelaimes gadījums vai slikti jūtaties, nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo etiķeti. Lietojiet piemērotu aizsargtērpu, cimdus, acu un sejas aizsarglīdzekļus. Darba laikā sargājiet augus un neļaujiet tīrīšanas līdzekļa tuvumā uzturēties dzīvniekiem.

Plašāka informācija par produktu un drošības datu lapas www.stimelit.eu

Ja rodas neskaidrības, vērsieties pie STIMELIT pārstāvjiem: Info@stimelit.lt vai INFOLĪNIJA +370 691 69309. 

BĪSTAMS

 

Bīstamības apzīmējumi: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.Drošības prasību apzīmējumi:P101 Ja ir nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta tvertni vai tās etiķeti.P102 Sargāt no bērniem.P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu/sejas aizsargus.P305+P351+P338 JA IEKĻUVIS ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P301+P330+P331 JA NORĪTS: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.P303+P361+P353 JA NONĀCIS SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.Sastāvs: sālsskābe, fosforskābe; < 5% nejonu virsmaktīvās vielas.